Kjøpsbetingelser

Gjelder ved bestilling av produkter fra fra Smiløkka Arena AS, heretter omtalt som Button.no
Bestill

Ved bestilling av produkter fra Button.no gjelder følgende salgs- og leveringsbetingelser:

PRISER / PRISTILBUD

Alle prisene på disse websidene er eksklusive mva. om ikke annet er oppgitt.

Kun skriftlige pristilbud er å regne som gyldig.

Pristilbud er bindende for Button.no i 14 dager, regnet fra tilbudets dato.

BESTILLING

Bestilling skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller ved bestillingsskjema fra våre nettsider.

Alle bestillinger er bindende.

Ved bestilling må følgende informasjon oppgis:

– Firma/organisasjonens navn

– Organisasjonsnummer

– Bestillers navn

– Eventuell kontaktperson

– Leverings-/faktureringsadresse

– Postnummer/sted

– Telefonnummer

– Privatpersoner må oppgi fullt personnummer om faktura ønskes.

BETALING

Privatpersoner: Så fremt ikke annet er avtalt, betales ordre i sin helhet før produksjon iverksettes. I de tilfeller der kreditt kan gis, vil kunden først bli kredittsjekket. Eventuelle avslag på kreditt gis ikke.

Firmaer, organisasjoner, stat, kommune: Kreditt på 10 til 14 dager kan gis under forutsetning av at vi har alle ovennevnte opplysninger tilgjengelig, og at firma/organisasjon ikke har registrert betalingsanmerkninger hos oss, eller i andre offentlige tilgjengelige registre. I de tilfellene der vi mangler nødvendige opplysninger, eller det foreligger betalingsanmerkninger, vil kreditt ikke kunne gis.

I de tilfeller hvor Button.no ser det som nødvendig, så fremt annet ikke er avtalt, kan Button.no velge å sette i gang produksjon av bestilte varer før betaling er utført uten å melde ifra til kunden om dette.

Ved manglende betaling forbeholder Button.no seg retten til å kreve forsinkelsesrente og purregebyr etter gjeldende regler.

KREDITT / FAKTURA

For å få kreditt må du oppgi firmaets organisasjonsnummer, privatpersoner må oppgi personnummer. Vi forbeholder oss retten til å foreta kredittsjekk, og å kunne avslå søknad om kreditt uten å oppgi begrunnelse.

Firmaer gis som hovedregel 10 dagers kreditt.

Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter i henhold til Inkassoloven etter gjeldende regler.

 

PRODUKSJONSTID / LEVERING

Til vanlig er vår produksjonstid mellom to og fem arbeidsdager, alt etter oppdragets størrelse og kompleksitet.

Ved bestilling vil kunden få en antatt produksjonstid. Dette er et estimat og ingen garanti. I de tilfeller der vi eller vår distributør, ikke greier å levere produktet innen dette tidsestimatet, kan Button.no ikke klandres for dette, eller på noen annen måte stilles økonomisk ansvarlig for følgende av dette.

MENGDE OG KVALITETSAVVIK

Mengdeavikelse med inntil 2% over eller under bestilt antall kan forekomme.

Ved mengde eller kvalitetsavvik blir verdien av disse kreditert ved senere bestilling.

Produkter produsert hos Button.no er i stor grad er montert for hånd og enkelte små avvik i utførelsen kan derfor forekomme.

Alle trykksaker til buttons og klistremerker er produsert digitalt. Fargeavvik ved nyopptrykk kan derfor forekomme. I de tilfellene der fargegjengivelsen er viktig for kunden, må en ved bestilling gjøre Button.no oppmerksom på dette. På forespørsel vil vi da sende kunden en trykkprøve i posten som viser korrekt farge. Vi forbeholder oss retten til å avvise oppdrag som vi ut fra vår utstyrspark ikke kan utføre.

Eksakte pms/trykkfarger kan ikke garanteres da dette vil kunne variere i forhold til hva slags farge og underlag dette blir trykket på.

REKLAMASJONER

Kunden er selv ansvarlig for å undersøke mottatte produkter for skade og mangler.

Hvis varen har tydelige transportskader, skal transportfirmaets rutiner for transportskade følges.

Dersom det foreligger skade eller mangler på mottatt vare, må dette reklameres skriftlig, og være Button.no i hende innen 14 dager etter at varene er mottatt.

Feil på faktura må sendes skriftlig innen forfall.

ENDRINGER

Endringer på ordre må være Button.no i hende innen ordre settes i produksjon.

Hvis endring er Button.no i hende etter produksjonsstart, kommer kostnader med betydning for endringen og bli fakturert kunden i tillegg.

KANSELLERING

Ved kansellering av registrert ordre påløper et gebyr på kr 350,-eks. mva.

Kostnader som er påløpt ordre før kansellering kommer i tillegg til gebyret over.

RETTIGHETER

Kunden er selv ansvarlig for å inneha de eventuelle nødvendige rettigheter til opphavsmaterialet og retten til mangfoldiggjøring av dette.

Materialet skal ikke være i strid med norsk lov. Ansvar for brudd på opphavsrettigheter og rettigheter for mangfoldiggjøring ligger utelukkende på kunden.

Kunden er ansvarlig for alle kostnader Button.no påføres som følge av krenkelse av opphavsrettigheter. Dette inkluderer advokatkostnader/saksomkostninger for å konstatere dette, samt omkostninger som måtte bli tilkjent tredjepart.

FRAKT

I all hovedsak benytter vi Posten Norge som vår distributør. I de tilfellene der varene går ut som pakkepost, vil vi sende ut sporingsdata til kunden så snart sendingen forlater oss. Sendingen kan også hentes hos oss etter nærmere avtale.

Prisen på frakt er avhengig av vekten på produktet og nødvendig emballasje. Prisen for emballering og pakking slås sammen med frakten og utgjør til vanlig 15-20% av fraktomkostningene.

Hvis du ved mottakelsen oppdager at varen har transportskader, må du ta kontakt og informere Posten/vår distributør om dette umiddelbart. Hvis Posten/vår distributør ikke påtar seg skadeansvaret, må du kontakte oss så raskt som praktisk mulig.

SALGSPANT

Button.no har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

PRODUKTANSVAR

Hvis de solgte varer volder skade på ting, og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Smiløkka Arena AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

TVISTER

Ved tvister mellom kunde og Button.no, skal saken anlegges ved Button.no sitt kontors domstol uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.

FORCE MAJOURE

Dersom gjennomføring av avtalt ordre helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Button.no eller Button.no sine leverandørers kontroll, suspenderes Button.no sine plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, maskinhavari, knapphet på transportmidler, allminnelig vareknapphet, beslag, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majoure.

Er Botton.no forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet der partene ikke kan råde over den som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fabrikken ved Kirkens Bymisjon Vestfold fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

PERSONVERN

Alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. I følge loven må vi be deg godkjenne at vi behandler og oppbevarer opplysninger om deg i vår database. Ved kjøp hos Button.no bekrefter du denne godkjenningen. Alle personopplysninger du legger igjen hos oss, eller som vi får kjennskap til når du gjennomfører et kjøp, blir behandlet konfidensielt og vil ikke under noen omstendighet bli videreformidlet til en tredjepart uten kundens samtykke.